Kurumsal

Bireysel

EN

"Dünyanın İlk Mizaç 
Merkezine Hoş Geldiniz"

Mizmer Bireysel Danışmanlık
mizmer

Kelebek Etkisi

Kelebek etkisi; genel tanımıyla bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. Kelebek etkisi, ilk kez 1963 yılında Edward N. Lorenz tarafından bulunan, evrende bir insanın bir anlık, küçücük davranışının hayatındaki birçok şeyi değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatan bir teoridir.
‘’Tek bir şey her şeyi değiştirebilir ‘’ sözü farklı bağlamlarda çoğu kez kullanılmıştır. Küçük bir değişim, alakasız gibi görünen başka olgularda büyük değişikliklere sebep olabilmektedir.
Peki hayatımızda küçük sandığımız fakat her şeyi değiştiren şeyler neye bağlıdır?


Günlük yaşantımızda farkında olarak ya da olmayarak sürekli tercihler yaparken buluruz kendimizi. Bu tercihler doğrultusunda aldığımız kararları davranışlara dönüştürürüz. Bu eylemselleştirdiğimiz küçük olgular hayatımızın yönünü değiştirebilir. Yani hayatımızın akışında tercihlerimiz bu kadar önemli bir yere sahipken, tercihlerimizi neye göre belirlediğimizi bilmek bizi büyük ölçüde doğruya yönlendirebilir.


Tercihlerimizi yönlendiren ve yöneten çekirdeğimiz; mizacımızdır. Mizaç (huy) ; doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bireylerin kendine özgü algı, motivasyon, ihtiyaç ve temel psikolojik arayışlarını belirleyen yapısal bir çekirdektir. Kişiliği oluşturan; eylem, duygu ve düşüncelerimizin en temel yapı taşıdır. Kişinin mizacını tanıması, olumlu ve olumsuz potansiyellerini ayırt edebilmesini ve dolayısıyla “kendinin” farkında olmasını sağlar. Bu sayede kendi kişiliğinde değiştirmesi gereken anahtar noktaları bilerek, kişiliğini olgunlaştırabilir. Bu noktada atacağı adımları ve aslında tercihlerini belirleyen çekirdek mizaç iken, kişi mizacını bildiği zaman “kendi adımlarını ve tercihlerini” daha stratejik atabilir. Dolayısıyla artık kendi mizacını yönetip, mizacından faydalanabilir hale gelir. Bireyler, mizaç yapılarının olumsuz potansiyellerini bilip, değiştirmeye başladığı an, “kelebek etkisi” başlar… Önce kendi kişiliğinde sonra hayatında…

Örneğin ;

Kusursuzluğu Arayan Mizaç Tipindeki (DTM 1) bireylerin
• Aşırı mükemmeliyetçi ve detaycı olabilmek
• Hata ve eksiklikler karşısında eleştirel ve yargılayıcı olmak
• Detay ve ayrıntılara gereğinden fazla odaklanabilmek, pratik davranamamak
• Kurallar konusunda katı olmak, esneklik göstermekte zorlanmak
• Farklı fikir ve düşünceleri göz ardı edebilmek
vb. özelliklerini bilmesi yaşamında pek çok alanda değişim getirebilir.

Duyguları Hissetmeyi Arayan Mizaç Tipine (DTM 2) sahip bireylerin
• İlişkilerini yönlendiremediği, insanlar üzerine düşeni yapmadığı ya da işler beklediği düzende yürümediği zamanlarda hırçın ve gergin olmak
• Sevmediği kişilerle birlikte çalıştığı zamanlarda iş enerjisi ve motivasyon bulmakta zorlanmak, ilişkisel sorunlar yaşayabilmek
• Tamamladığı işlerle ilgili çevresindekilerden beklediği beğeni ve takdiri göremediğinde fazla üzülmek ve performansının olumsuz etkilenmesi
• Her ne kadar belli etmemeye-kontrollü olmaya önem verse de kolay kırılıp alınabilmek
vb. özelliklerini bilmesi yaşamında pek çok alanda değişim getirebilir.

Hayran Olunacak Kendilik İmajı Arayan Mizaç Tipine (DTM 3) sahip bireylerin
• Bireysel başarıları adına aşırı hırslı ve rekabetçi davranışlar sergilemek
• Bireysel ilişki kurduğu arkadaşları dışındaki kişilere karşı kibirli ve soğuk davranmak
• Çözümleri genel olarak kısa vadeli ve manipülatif olduğundan uzun vadeli çözüm ve stratejileri üretmekte zorlanmak
• Beklenti ve taleplerinin karşılanmaması durumunda kendisini korumaya alarak yalnızca verilen görevi yerine getirmeye odaklanmak
• Hızlı sonuç almak adına önemli ayrıntı, kural ve prensipleri göz ardı etmek
vb. özelliklerini bilmesi yaşamında pek çok alanda değişim getirebilir.

Duyguların Anlamını Arayan Mizaç Tipi (DTM 4) bireylerin
• İş ve özel yaşamını birbirinden ayırmakta zorlanmak, duygusal-ilişkisel problemlerden çok etkilenmek, işlevsellik ve çalışma performansında düşüşler yaşamak
• Belli etmemeye çalışmakla birlikte iç dünyasında “duygusal iniş ve çıkışları” sık yaşamak
• Olumsuz tutum ve davranışlar karşısında derinden incinmek, anlaşılmadığını hissettiğinde yoğun bir kırılganlık gösterip yapması gerekenlere odaklanmakta güçlük çekmek
• Somut, katı bir rasyonellik gerektiren mekanik işlere motive olmakta zorlanmak

vb. özelliklerini bilmesi yaşamında pek çok alanda değişim getirebilir.

Bilginin Anlamına Ulaşmayı Arayan Mizaç Tipi ( DTM 5) bireylerin
• Çevresindeki kişilerle iletişim kurmak ve ilişki başlatmakta zorlanmak, daha içedönük ve kendini çevresinden soyutlayıcı tutumlar sergilemek
• Çevresine karşı mesafeli ve soğuk davranışlar sergilemek
• Sorumlulukları konusunda en doğru bilginin kendisine ait olduğunu düşünmek ve arkadaşlarından yardım istememek, kibirli olmak
• Cimri olmak
vb. özelliklerini bilmesi yaşamında pek çok alanda değişim getirebilir.

Entelektüel Dinginlik Arayan Mizaç Tipi (DTM 6) sahip bireylerin
• Tek başına karar almakta zorlanmak, verdiği kararlardan emin olamamak
• Kötü ihtimaller üzerinde gereğinden fazla durmak
• Gelecekle ilgili çok fazla kaygılanabilmek
• Hatalar karşısında çevresindekilere karşı suçlayıcı tutumlar sergileyebilmek
• Hızlı değişimlere adapte olmakta zorlanmak
vb. özelliklerini bilmesi yaşamında pek çok alanda değişim getirebilir.


Keşfetmenin Hazzını Araya Mizaç Tipi (DTM 7) sahip bireylerin
• Hareket ve etki alanının sınırlandırılması, kendini baskı ve kontrol altında hissetmesi
• İşlerin monoton ve sıkıcı hale gelmesi, yaptığı işten keyif almamaya başlaması
• Çözmesi gereken konuların birikmesi/yığılması ve pratik bir çıkış yolu bulamaması
• Sorunlara takılan, yavaş, kararsız, yenilik ve değişimlere dirençli kişilerle birlikte çalışması

vb. özelliklerini bilmesi yaşamında pek çok alanda değişim getirebilir.

Mutlak Güç Arayan Mizaç Tipindeki (DTM 8) sahip bireylerin

• Meydan okumaya ve çabuk öfkelenmeye eğilim göstermek
• Sınırlanmaya ve engellenmeye tolerans gösterememek
• Yönlendirilmekten ve kendisine emredilmesinden rahatsız olmak
• Açık, net ve dürüst davranmayan kişilere karşı sert, öfkeli ve dışlayıcı davranmak

vb. özelliklerini bilmesi yaşamında pek çok alanda değişim getirebilir.

Fiziksel Konfor Arayan Mizaç Tipine (DTM 9) sahip bireylerin

• Ani ve hızlı değişimlere adapte olmakta zorlanmak
• Baskı altında pasif agresif, inatçı ve dirençli tutumlar sergileyebilmek
• Hızla karar vermesi ve eyleme geçmesi gereken durumlarda yavaş hareket edebilmek
• Pratiklik ve hız gerektiren işlerde zorlanabilmek
• Çevresiyle olan uyumu devam ettirmek adına hayır demekten çekinebilmek ve fazla tavizkar davranabilmek

vb. özelliklerini bilmesi yaşamında pek çok alanda değişim getirebilir.

 

Dokuz Tip Mizaç Modeli olumlu potansiyel ile dengelenmesi gereken potansiyel arasında mükemmel bir denge kurmaktadır. Tercihlerimizde yüksek potansiyele sahip olan mizacımızı bu şekilde pozitif performansa çevirmiş oluruz.
Sonuç olarak alınan küçük tercihler doğrultusunda yapılan eylemler hayatımzı büyük ölçütte etkilemektedir. İnsan hayatında yaptığı tercihler kadar güçlüdür, bugün bile geçmişte yapmış olduğumuz tercihlerin sonucunu yaşadığımız aşikar bir gerçektir. Bu nedenle hayatımızın akışını değiştirecek küçücük bir tercihin bilinçli farkındalık ile verilmesi için Mizaç önemli bir rehberdir.